Prowadzenie działalności na Białorusi przez zagranicznych inwestorów.

Umowy biznesowe. Wywiad z prawnikiem.
25 czerwca 2019
Co można zrobić w eksporcie w 1h dziennie.
23 września 2019
szansa na rozwój

Po co?

Na początek warto odpowiedzieć na pytanie, czy zakładanie i prowadzenie firmy na Białorusi ma jakiś sens? Po co to robimy i jakie to będzie dla nas mieć zalety? Trochę faktów, a później odczucia moje i innych inwestorów zagranicznych, które zaczynają lub już działają na białoruskim rynku.
 
 • Lokalizacja
 • Stabilność
 • Korzystny klimat inwestycyjny
 • Wykwalifikowana siła robocza
 
Z moich obserwacji i rozmów z inwestorami zagranicznymi wynika, że największą zaletą jest łatwiejsze wprowadzenie produktów na rynek Unii Celnej. Certyfikacja, odprawy, odsprzedaż itd. Przejrzymy się jak założyć i od czego zacząć prowadzenie działalności w Białorusi.

Działalność gospodarcza na Białorusi dla zagranicznego kapitału. Rodzaje i zakładanie działalności.

Istnieją 3 możliwości dla otwarcia firmy dla inwestorów zagranicznych na Białorusi
 • 1. Założyć firmę „od zera”
 • 2. Kupić działającą firmę
 • 3. Bez zakładania firmy otrzymać odpowiednik Polskiego NIP i działać bez rejestracji, tylko płacąc podatki

Najbardziej przejrzysta i pewna sytuacja jest w przypadku założenia firmy od zera.

Możemy rozważyć 3 opcje:
 • 1.„Unitarnoe predprijatie”. Ta forma to kolejny etap indywidualnej działalności gospodarczej. Jeden właściciel, który posiada jako własność majątek firmy (tzn, że zysk firmy nie jest oddzielony od właściciela)
 • 2.OOO (Obschestvo s ogranichenoj otvetstvennost’ju). Odpowiednik Z O.O.
 • 3.Przedstawicielstwo zagranicznej firmy.

Przedstawicielstwo zagranicznej firmy:


Zgodnie z częścią 1, klauzulą 1, art. 51-1 GK przedstawicielstwo organizacji zagranicznej jest jej wydzielonym oddziałem znajdującym się na terytorium Republiki Białoruś, wykonującym ochronę i reprezentację interesów zagranicznej organizacji oraz inne funkcje, które nie są sprzeczne z przepisami. Przedstawicielstwo komercyjno-handlowej organizacji zagranicznej może być otwarte wyłącznie w celu wykonania przez nią działalności przygotowawczej i pomocniczej.

Może obejmować działania:

 • • promowanie wdrażania międzynarodowych umów z Białorusią w sprawie współpracy w dziedzinach handlu, ekonomii, finansów, nauki i technologii, transportu oraz poszukiwania możliwości dalszego rozwoju takiej współpracy, poprawy jej form, ustanowienia i rozszerzenia wymiany informacji gospodarczych, handlowych, naukowych i technicznych;
 • • badanie rynku towarów i usług Republiki Białorusi;
 • • badanie możliwości inwestowania na terytorium Republiki Białoruś;
  • • sprzedaż biletów i rezerwacje dla przedsiębiorstw transportu lotniczego, kolejowego, drogowego i morskiego;
  • • inne społecznie użyteczne działania..
Należy zauważyć, że działalność organizacji zagranicznej na terytorium Republiki Białorusi jest uważana za przygotowawczą lub pomocniczą, jeżeli mają one taki charakter w stosunku do działalności organizacji zagranicznej, za którą organizacja zagraniczna otrzymuje dochody. Takie działania mogą obejmować:
 • w przypadku umieszczania produktów promocyjnych wyprodukowanych przez zagraniczną firmę;
  • koordynacja działań mających na celu promowanie produktów w punktach
   dystrybucji sieci dystrybutorów, kontrola ich realizacji;
   • prowadzenie badań marketingowych.

Prowadzenie działalności komercyjnej.


W tej sytuacji art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 929 stanowi, że przedstawicielstwa organizacji, są uprawnione do prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Republiki Białoruś jedynie w imieniu i na rzecz organizacji, którą reprezentują. Możliwość prawna do prowadzenia działalności przedstawicielstwa na Białorusi jest praktycznie nieograniczona, z jednym wyjątkiem: przedstawicielstwo może prowadzić działalność gospodarczą w Republice Białorusi w imieniu i na rzecz organizacji, którą reprezentuje. W związku z tym w przypadku zawarcia umowy przez przedstawicielstwo, na przykład, w przypadku dostawy, dostawcą nie będzie przedstawicielstwo, ale organizacja macierzysta. Reprezentacja jest tylko częścią tej spółki na terytorium Republiki, która działa jako dostawca dla i w imieniu spółki dominującej.
 

Ważne:


Uważa się, że przedstawicielstwo organizacji zagranicznej rozpoczęło działalność na terytorium Republiki Białoruś od momentu uzyskania pozwolenia na otwarcie go zgodnie z procedurą ustanowioną przez prawo (część 1, sekcja 2, art. 51-1 kodeksu cywilnego).
 

Szanse i zagrożenia przy wyborze opcji Przedstawicielstwo.

Zagrożenia:

Przedstawicielstwo ma ograniczony status prawny, dla tego nie pozwala nierezydentowi prowadzenie pełnowartościowej działalności komercyjnej na Białorusi.

Ponadto:
• Przedstawicielstwo otwiera się na okres, który określa się przy składaniu wniosku o otwarcie przedstawicielstwa, jeżeli opłata państwowa zostanie wypłacona za rok, wówczas zezwolenie na otwarcie przedstawicielstwa zostanie wydane na rok, z prawem do przedłużenia ważności
• Za otwarcie przedstawicielstwa, opłata państwowe w wysokości około 800 USD jest płacone za 1 rok (65 wartości bazowych)
• W przypadku przedłużenia ważności przedstawicielstwa uiszcza się opłatę państwową w takiej samej kwocie
• Działania przedstawicielstw zagranicznych organizacji są ściślej kontrolowane - każde przedstawicielstwo nierezydenta jest zobowiązane do przedkładania sprawozdania z jego działalności do Ministerstwa Spraw Zagranicznych raz na 6 miesięcy.
Istnieją również pewne różnice w odprawie celnej towarów przywożonych przez przedstawicielstwa nierezydentów, które uniemożliwiają handel towarami zagranicznymi za pośrednictwem przedstawicielstwa.

Szanse:


Bardziej opłacalną opcją przy otwieraniu przedstawicielstwa na Białorusi dla nierezydenta pod względem obciążeń podatkowych będzie otwarcie takiej firmy, która świadczy usługi na rzecz swojej spółki głównej przez białoruskich pracowników.
- środki przeznaczone na utrzymanie przedstawicielstwa nie są uznawane za dochód i nie podlegają opodatkowaniu;
- Dyrektor przedstawicielstwa nie musi otrzymywać pozwolenia na prace, jeżeli jest obcokrajowcem

Spółka OOO


• Od 1 do 50 udziałowców
• Majątek należy do firmy
• Brak minimalnego wkładu własnego

W spółce OOO udziałowcami mogą być jak osoby fizyczne tak i osoby prawne. Przy osobach fizycznych sprawa jest łatwiejsza urzędowo. Rejestracja jest dokonana w momencie złożenia wszystkich dokumentów. I koszt rejestracji – około 60 PLN


Założenie firmy krok po kroku:A) decyzje do podjęcia
1. Wybór nazwy. Formularz dla rejestracji nazwy można wypełnić na stronie internetowej Ujednoliconego Rejestru Państwowego. (http://egr.gov.by/egrn/index.jsp?content=eJurReorgCreate).
2. Ustalenie kapitału zakładowego. Co prawda nie ma min. dla kapitału, ale zachęcam, do ustalenia ponad 1000 euro, bo jeżeli będzie potrzeba brać udział w przetargach, sprzedaży hurtowej itd., to kontrahent może poprosić o Ustawę, a tam jest zawarta informacja o kapitale zakładowym. Kapitał ma być podany w rublach białoruskich.
2.1 Ustalenie poziomu udziałów wśród udziałowców
3. Wybór dyrektora. Dyrektor ma mieć obywatelstwo jednego z krajów: Białoruś, Rosja, Kazachstan, Armenia, Kirgizja. Dla obywateli tych krajów nie są wymagane pozwolenia na pracę. Dyrektorem może być obywtel innego kraju, ale ma posiadać pozwolenie na pracę. (tzn. można w przyszłości zmienić dyrektora na przykład obywatela Polski, ale przy otwarciu ma być osoba, która nie wymaga pozwolenia
4. Wybór banku.
5. Znalezienie adresu dla firmy. Do czasu rejestracji państwowej zakładany podmiot musi wskazać swój adres prawny w dokumentach założycielskich. (adres ma być w lokalach niemieszkalnych)

B. Dokumenty
1. Ustaw
2. Od udziałowców:
a) Udziałowcy – osoby fizyczne.
- Kopia paszportu potwierdzona u notariusza
- często wymagany jest apostil – warto to zrobić
b) udziałowcy – osoby prawne
- Oryginał lub poświadczoną notarialnie kopie wyciągu z rejestru handlowego lub inny dokument, który potwierdza fakt rejestracji firmy i jej aktualny status, z datą wystawienia nie wcześniej niż na rok przed złożeniem wniosku o rejestrację państwową (KRS).
- Na dokumentach ma być apostil

PodsumowanieZałożenie działalności w Republice Białoruś nie jest trudne, wymaga tylko pamiętania o niektórych szczegółach, które znajdziecie w tym artykule, Szanse, które takie rozwiązanie daje przedsiębiorcom są bardzo duże. W PL oraz w BLR są firmy, które wspierają Polskich inwestorów w założeniu takiej działalności.
Na koniec jedno zdanie, które powtarzam jak mantrę prawie w każdym wpisie. Przed tym jak podejmować decyzje o założeniu działalności ważne jest określenie strategii oraz ustalenie, czy taki krok wpisuje się w tą strategie, i jakie korzyści nam przyniesie.Pamiętasz, że w razie pytań służę pomocą?