Rodzaje ubezpieczeń transakcji międzynarodowych

Case study. Certyfikacja napoju na rynek Rosyjski
12 grudnia 2017
Empatia w sprzedaży
16 lutego 2018

Export jest co raz bardziej rozwijającą się częścią przemysłu w Polsce. Wysyłka poza granice kraju jest kusząca, bo przynosi dodatkowy, często większy niż w kraju zysk, ale znacznie ciężej jest sprawdzić wiarygodność kontrahenta.

Warto zabezpieczyć należność przed wysłaniem towaru.

Ważne jest wybranie odpowiedniej dla swojej firmy formy zabezpieczenia oraz skrupulatne trzymanie się procedur i wymogów, które zagwarantują wypłatę ubezpieczenia w razie braku płatności od klienta zagranicznego. Jest to tak ważne, bo brak zapłaty może się zdarzyć nawet wieloletnim klientom.

W swojej praktyce miałam taki case, w którym nie zgłosiłam na czas transakcji z wieloletnim klientem.  Wydawałoby się, że nic nie może się stać. Niestety podjęłam błędną decyzję, niespodziewanie klient przestał płacić, ubezpieczyciel nie pokrył należności i ja musiałam pokryć stratę z własnych pieniędzy.

Dla tego wiem, jaki temat jest ważny! Najlepiej się uczyć na cudzych błędach. W przypadku zabezpieczenia należności zachęcam do nauki na moim przykładzie ;).

Jakie rodzaje zabezpieczeń są dostępne na rynku?

 • akredytywa i inkaso
 • ubezpieczenie kredytu
 • factoring

Akredytywa i inkaso

Inkaso dokumentowe oraz akredytywa dokumentowa – to uwarunkowane formy płatności. Oznacza to, że płatność jest wydawana dopiero po tym jak zostanie dostarczony komplet dokumentów (prawidłowy pakiet dokumentów, zgodnie z warunkami wymienionymi w incaso lub akredytywie)

Przedmiotem inkasa są dokumenty handlowe potwierdzające dostawę towarów lub dokumenty finansowe (w postaci np. czeków lub weksli).

Przedmiotem akredytywy są dokumenty handlowe potwierdzające dostawę towarów lub dokumenty finansowe (w postaci np. czeków lub weksli). Korzystanie z akredytywy dokumentowej daje większe bezpieczeństwo transakcji. Akredytywa w większym stopniu zabezpiecza interesy stron (ogranicza ryzyko) niż inkaso.

Czym się różnie inkaso od akredytywy?

Jeżeli zdecydujemy się na inkaso, to osobą, odpowiedzialną za dokonanie płatności na konto sprzedającego jest jego kontrahent (kupujący, importer). To on dokonuje oceny dokumentów, podejmuje decyzję, czy wszystko się zgadza z warunkami inkasa i ostatecznie zleca wypłatę lub odmawia dokonania płatności.

W przypadku akredytywy to bank jest zobowiązany do wypłacenia określonej sumy pieniędzy na rzecz beneficjenta, w ściśle określonym terminie i pod warunkiem spełnienia przez beneficjenta określonych warunków (t.j skompletowania i przekazanie określonych dokumentów)

Z tego wynika, ochrona, jaką daje eksporterowi akredytywa, jest znaczenie silniejsza. Otrzymanie przez niego wynagrodzenia za wysłany towar nie zależy bowiem w żadnym stopniu od decyzji jego kontrahenta, w tym jego uczciwości lub wypłacalności.

Możliwy wykaz dokumentów (zależy od kontraktu oraz wymogów banków):

 • faktury handlowej,
 • packing list
 • samochodowego listu przewozowego,
 • kolejowego listu przewozowego,
 • lotniczego listu przewozowego,
 • morskiego listu przewozowego,
 • konosamentu FIATA,
 • dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie ładunku (np. polisy ubezpieczeniowej),
 • certyfikatów i świadectw,

Ważne: Koszty przy akredytywie są znacznie wyższe niż przy inkasie.

 

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego.

Przedmiotem ubezpieczenia należności jest kredyt handlowy. Ubezpieczyć możemy transakcje z odroczonym terminem płatności. Ważną cechą polis zabezpieczających kredyt kupiecki jest to, że ochronie podlegają należności krótkoterminowe. Najczęściej ubezpieczyć można transakcje, których termin płatności jest odroczony o maksymalnie 180 dni.

Ubezpieczenie transakcji jest dobrym sposobem na zabezpieczenie się, ale wiąże się z nakładami. !!!Jeżeli decydujemy się na tą metodę – obowiązkowo bierz to pod uwagę przy analizie rynku oraz ustaleniu ceny!!!

Ubezpieczanie można podzielić na 2 rodzaje, ze względu na charakter limitu:

 • Limity indywidualne. Zostają ubezpieczone transakcje z konkretnym kontrahentem. Towarzystwo ubezpieczeniowe sprawdza konkretną firmę, i przyznaje na tą firmę limit, do którego zabezpiecza transakcje (Limit kredytowy jest to maksymalna kwota ubezpieczanych wierzytelności, które pochodzą od jednego dłużnika.)
 • Limity generalne. Ubezpieczeniu podlegają wszystkie transakcje które dokonujesz. (często są dodatkowe uwarunkowania, np.: ubezpieczone są transakcje zaczynając od trzeciej z każdym klientem. T.j pierwsze dwie transakcje z każdym klientem wysyłasz na przedpłatę lub na własne ryzyko)

Limit kredytowy najczęściej jest zawieszany dla konkretnego odbiorcy, jeżeli występują opóźnienie w płatnościach lub wystąpili inne okoliczności, które rzutują na ocenę finansową.

Kto ubezpiecza transakcje międzynarodowe?

 • KUKE S.A.
 • Coface
 • EULER HERMES
 • Atriadus
 • Kupeq

Jeżeli decydujemy się na ubezpieczenie konkretnych firm, to firma ubezpieczeniowa dokona analizy wiarygodności klienta, i my nie musimy już robić tego samodzielnie.

Składki ubezpieczeniowe są bardzo różne w zależności od tego, czy kontrahent jest z krajów zachodnich czy raczej Państwo o podwyższonym ryzyku politycznym.

Ważne: jeżeli firma ubezpieczeniowa odmowi ubezpieczenia konkretnej firmie, jest to informacja, że współpraca z tą firmą jest ryzykowna!!!

Jakie mogą być powody odmowy?

 • formalne (nie ma możliwości weryfikacji kontrahenta)
 • słaba kondycja finansowa firmy
 • negatywna ocena zwyczajów płatniczych
 • gwałtowne pogorszenie się sytuacji w kraju kontrahenta

Factoring

Factoring zabezpiecza przedsiębiorcę przed brakiem płatności od klienta. Największym plusem factoringu jest fakt, że pieniądze są w obrocie i jest zachowana płynność. W operacji handlowej uczestniczą dwa główne podmioty: factor – wyspecjalizowana firma factoringowa lub banki – wykupujący od factoranta, czyli przedsiębiorstwa, wierzytelności, które przysługują przedsiębiorcy z tytułu sprzedaży np. usługi, dostawy, towaru. Przedmiotem factoringu mogą być jedynie zobowiązania związane z obrotem gospodarczym.

Inaczej mówiąc, Faktor nabywa wierzytelności, finansuje je, oraz nimi zarządza, Faktorant (dostawca) otrzymuje zapłatę bezpośrednio po zrealizowaniu sprzedaży i przesłaniu do Faktora kopii faktur wraz z dokumentami potwierdzających odbiór towaru.  Na początku Faktorant otrzymuje zaliczkę (może to być nawet 90%) a pozostałą część, kiedy odbiorca ureguluje płatność na rachunek bankowy Faktora. W przypadku opóźnień z zapłatą Faktorant może liczyć na pomoc ze strony Faktora, który w jego imieniu upomni się o płatność.

Ostateczna kwota jest pomniejszona o prowizje firmy factoringowej

 

Wybierz odpowiednie dla swojej firmy zabezpieczenie transakcji międzynarodowych i czerp bezpiecznie zyski z dodatkowego filaru pracy.